Our publications

List of scientific papers published in 2014

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер /випуск/, перша-остання сторінки роботи

Монографії

Айрапетян Т.С.,

Чуб И.Н.,

Ткачев В.А.

Ресурсосберегающие технологи в процессах водоподготовки на предприятиях теплоэнергетики.

Х.: ХНУГХ имени А.Н. Бекетова, 2014

в печати

Підручники

Немає

Навчальні посібники

1

П

Шевченко Т.О., Ярошенко Ю.В., Яковенко М.М.,

Бєляєва В.М.

Насосні та повітродувні станції : навч. посібник

Х.: ХНУМГ, 2014.

195 с.

Статті

1

П

Бабаєв В.М.,

Корінько І.В.,

Панасенко О.О.,

Душкін С.С.

Вода і тероризм

«Водопостачання та водовідведення»: Виробничо-практичний журнал – № 4, 2014. – К.: ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ», 2014.

С. 49 – 58

2

П

Душкин С.С., Благодарная Г.И.,

Шевченко Т.А.

Внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в КП «Харьковводоканал» – зеленую улицу

«Водопостачання та водовідведення»: Виробничо-практичний журнал – №   , 2014. – К.: ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ», 2014.

в печати

Коринько И.В.,

Ярошенко Ю.В.,

Третьяков С.И.,

Благодарная Г.И.

Инвестиционная составляющая инновационных проектов, направленных на повышение энергоэффективности, надежности функционирования и экологической безопасности предприятия водопроводно-канализационного хозяйства

Комунальне господарство міст: науч.-техн. сб. Вып. 114. – К.: Техніка, 2014.– Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2014.

С. 139-143

Айрапетян Т.С.

Методы интенсификации работы горизонтальных отстойников

Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2014.– Вип. 2 (76)

С.220-223

Айрапетян Т.С.,

Олійник О.Я.

Аналіз моделей біологічного очищення стічних вод в аеротенках

Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2014.– Вип. 3 (77)

С.198-201

Айрапетян Т.С.,

Чуб И.Н.

Пути сокращения объемов сточных вод на тепловых электрических станциях

Водопостачання та водовідведення. Вироб.- практ. журнал. - 2014. – Вип.№ . - К.: ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ», 2014.

в печати

Айрапетян Т.С.,

Епоян С.М.,

Сорокіна В.Ю.,

Смірнова Г.М.

Удосконалення та інтенсифікація зневоднення осадів стічних вод на мулових майданчиках

Водопостачання та водовідведення. Вироб.- практ. журнал. - 2014. – Вип.№ . - К.: ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ», 2014.

в печати

Булгакова О.В.

Использовнаие активированных растворов реагентов в процессах очистки воды

Міжнародна науково-практична конференція

«Водокористування. Технології, споруди, менеджмент» 2014

Айрапетян Т.С.,

Эпоян С.М.,

Сорокина В.Е.,

Клейн Е.Б.

Направления повышения эффективности работы иловых площадок

Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2014.– Вип. 4 (78)

в печати

10П

Шевченко Т.А.

Технология доочистки бытовых сточных вод от соединений фосфора

«Водопостачання та водовідведення»: Виробничо-практичний журнал – №   , 2014. – К.: ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ», 2014.

в печати

11П

Ткачев В.А.,

Смилка Е.П.

Нестеренко С.В.

Защита оборудования водооборотной системы коксохимического производства от коррозии и накипеобразования

«Водопостачання та водовідведення»: Виробничо-практичний журнал – №   , 2014. – К.: ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ», 2014.

(у друці)

12П

Сорокіна К.Б.

Можливості застосування схем метанового зброджування осадів стічних вод та утилізації біогазу

«Водопостачання та водовідведення»: Виробничо-практичний журнал – №   , 2014. – К.: ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ», 2014.

(у друці)

13П

Дегтярь М.В.

Особенности очистки дренажных вод полигонов ТБО

«Водопостачання та водовідведення»: Виробничо-практичний журнал – №   , 2014. – К.: ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ», 2014.

(у друці)

14П

Никулин С.Е.,

Эпштейн С.И.,

Онищенко Н.Г.,

Миллер Е.А.

Оценка эффективности процесса укрупнения капель масла и нефтепродуктов в коалесцирующей загрузке

Научн.-произв. журнал Экология и промышленность, №3 (40). – 2014.

С.66-72

Тези доповідей

1

Душкин С.С.

Основные направления научных исследований на кафедре водоснабжения, водоотведения и очистки вод

«Вода. Экология. Общество» : Материалы IV международной научно-технической конференции. – Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2014.

С. 7-9

2

Душкін С.С.,

Благодарна Г.І.

Розробка нанотехнологій в процесах підготовки екологічно чистої питної води

«Вода. Экология. Общество» : Материалы IV международной научно-технической конференции. – Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2014.

С. 28-30

3

Душкин С.С.,

Дегтярь М.В.

Очистка дренажных сточных вод

«Вода. Экология. Общество» : Материалы IV международной научно-технической конференции. – Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2014.

С. 88-90

4

Коринько И.В.,

Коваленко А.Н.

Технологии обеззараживания сточных вод

«Вода. Экология. Общество» : Материалы IV международной научно-технической конференции. – Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2014.

С. 19-21

5

Коринько И.В.,

Панасенко Ю.А.

Водоснабжение и водоотведение малых населенных пунктов

«Вода. Экология. Общество» : Материалы IV международной научно-технической конференции. – Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2014.

С. 10-11

6

Корінько І.В.,

Панасенко А.А.

Зонно-районний принцип управління водопостачанням

«Вода. Экология. Общество» : Материалы IV международной научно-технической конференции. – Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2014.

С. 143-146

7

Душкин С. С.,

Благодарная Г.И.

Повышение экологической безопасности систем питьевого водоснабжения

«Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур» : Матеріали VIВсеукраїнського наукового семінару. – Харьков: ХНУБА, 2014.

С. 112-114

8

Благодарная Г.И.

Обоснование технологии очистки природных вод, содержавших органические соединения

«Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур» : Матеріали VIВсеукраїнського наукового семінару. – Харьков: ХНУБА, 2014.

С. 147-148

9

Айрапетян Т.С.

Повышение эффективности работы отстойников

Тези доп. 69 наук-техн. конф., ХНУБА, 18-20 лютого 2014. – Харків: ХНУБА.- 2014.

С. 70

10

Айрапетян Т.С.,

Епоян С.М.,

Сухоруков Д.Г.

Підвищення ефективності роботи горизонтальних відстійників водоочисних споруд

Материалы IV междунар. науч.-техн конф. «Вода, экология, общество» (20-21 марта 2014г., г. Харьков): ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. – Харьков, 2014.

С. 64-66

11

Айрапетян Т.С.,

Олійник О.Я.

Аналіз моделей біологічного очищення стічних вод в аеротенках

Тези матер. VI Всеукраїнського наук. семін. «Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур» Присвячено 100-річчю створення Харківської каналізації, ХНУБА, 18-20 жовтня 2014. – Харків:ХНУБА. – 2014.

С. 58-60

12

Айрапетян Т.С.

Напрямки підвищення ефективності роботи споруд біологічної очистки стічних вод

Тези доп. Міжнар. наук-практ. конф. «Досягнення та перспективи розвитку водогосподарської галузі: до 100-річчя від дня народження Гаркуші М.А. – першого міністра меліорації і водного господарства України» (11-12 вересня 2014 р., м. Київ

в печати

13

Булгакова О.В.

Исследование процесса накопления осадка в горизонтальных отстойниках

«Вода. Экология. Общество»: Материалы IV международной научно-технической конференции. / Х.: ХНУГХ имени А.Н. Бекетова, 2014.

С. 66-69

14

Коваленко О.М., Гончаренко Д.Ф.,

Бондаренко Д.А.,

Булгаков Ю.В.

Інформаційне моделювання мінімізації екологічно небезпечного впливу викидів вентиляції шахтових комплексів

Тези за матеріалами VIВсеукраїнського наукового семінару «Методи підвищення ресурсу міських інженерних мереж», Харків, 15-16 жовтня 2014 р. – Х.: ЧФ «Михайлов», 2014.

С. 30–32

15

Коваленко А.Н., Дегтярь М.В.,

Шевченко Т.А.

Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод

Тези за матеріалами VIВсеукраїнського наукового семінару «Методи підвищення ресурсу міських інженерних мереж», Харків, 15-16 жовтня 2014 р. – Х.: ЧФ «Михайлов», 2014.

С. 131–133

16

Коваленко А.Н.

Реализация инвестиционных проектов на коммунальном предприятии «Харьковводоканал»

Тези за матеріалами VIВсеукраїнського наукового семінару «Методи підвищення ресурсу міських інженерних мереж», Харків, 15-16 жовтня 2014 р. – Х.: ЧФ «Михайлов», 2014.

С. 40–42

17

Коринько И.В.,

Коваленко А.Н.,

Ярошенко Ю.В.,

Третьяков С.И.

Реализация программы энергоэффективности и программы сокращения потерь воды – единый комплексный подход к решению проблем повышения энергоэффективности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства

Тези за матеріалами VIВсеукраїнського наукового семінару «Методи підвищення ресурсу міських інженерних мереж», Харків, 15-16 жовтня 2014 р. – Х.: ЧФ «Михайлов», 2014.

С. 46–48

18

Коринько И.В.,

Эпоян С.М.,

Смирнова Г.Н.

Комплексная диагностика состояния сетей водоснабжения и водоотведения

Тези за матеріалами VIВсеукраїнського наукового семінару «Методи підвищення ресурсу міських інженерних мереж», Харків, 15-16 жовтня 2014 р. – Х.: ЧФ «Михайлов», 2014.

С. 48–50

19

Коринько И.В.

История, настоящее и будущее Харьковской канализации

Тези за матеріалами VIВсеукраїнського наукового семінару «Методи підвищення ресурсу міських інженерних мереж», Харків, 15-16 жовтня 2014 р. – Х.: ЧФ «Михайлов», 2014.

С. 50–52

20

Колесник Н.Ю.,

Яковенко Н.М.

Анализ источников «нетрадиционной энергетики» для решения проблем энергосбережения

«Вода. Экология. Общество»: Материалы IV международной научно-технической конференции. / Х.: ХНУГХ имени А.Н. Бекетова, 2014.

С. 25-28.

21

Коваленко А.Н.,

Юрченко В.А.,

Коваленко А.В.,

Лебедева Е.С.

Влияние охлаждения сточных вод на экологические и эксплуатационные характеристики водоотведения

«Вода. Экология. Общество»: Материалы IV международной научно-технической конференции. / Х.: ХНУГХ имени А.Н. Бекетова, 2014.

С. 73-76

22

Сорокина Е.Б.,

Сахно Ю.В.

Ресурсосбережение при реагентной обработке на водоочистных предприятиях

«Вода. Экология. Общество»: Материалы IV международной научно-технической конференции. / Х.: ХНУГХ имени А.Н. Бекетова, 2014.

С. 96-98

23

Шевченко Т.А.

Мероприятия по борьбе с нитчатым вспуханием активного ила

«Вода. Экология. Общество»: Материалы IV международной научно-технической конференции. / Х.: ХНУГХ имени А.Н. Бекетова, 2014.

С. 21-25

24

Яковенко Н.М.,

Колонтаевский Ю.П.,

Колесник Н.Ю.,

Беляева В.М.

Защита систем водотеплоснабжения от отложений

«Вода. Экология. Общество»: Материалы IV международной научно-технической конференции. / Х.: ХНУГХ имени А.Н. Бекетова, 2014.

С. 33-35

25

Ткачев В.А.,

Смилка Е.П.

Нестеренко С.В.

Применение ингибиторов для защиты теплообменного оборудования систем оборотного водоснабжения коксохимических предприятий

Междунар. конф. «Вода, экология, общество» / Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А.Н.Бекетова. – Х.: ХНУГХ, 2014.

С.107-109

26

Ковалева А.А.,

Жоржолиани Е.К.,

Ромашко А.В.

Интенсификация процессов обработки воды физическими методами с целью понижения окислительно-восстановительного потенциала

«Вода. Экология. Общество»: Материалы IV международной научно-технической конференции. / Х.: ХНУГХ имени А.Н. Бекетова, 2014.

С. 124-126

27

Смилка Е.П.

Нестеренко С.В.

Исследования коррозионной стойкости сплавов на никелевой основе как конструкционного материала для процесса сернокислотной очистки сырого бензола

XXXVIIНаучно-техн. конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНУГХ имени А.Н.Бекетова: программа и тезисы докладов. Часть 1. – Х.: ХНУГХ, 2014.

С. 45-47

28

Ткачев В.А.,

Смилка Е.П.

Нестеренко С.В.

Защита оборудования водооборотной системы коксохимического производства от коррозии и накипеобразования

Тези за матеріалами VI Всеукраїнського наукового семінару «Методи підвищення ресурсу міських інженерних мереж», Харків, 15-16 жовтня 2014 р. – Х.: ЧФ «Михайлов», 2014.

С. 80-82.

29

Никулин С. Е.,

Прокопенко А.В

Исследование влияния факторов интенсивного перемешивания на динамику умягчения вод с гидрокарбонатной и гидратной щелочностью  

Мат. IV Международной научно-технической конференции «Вода. Экология. Общество» – ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2014

С. 121-123

Статті у міжнародній науко метричній базі даних (Scopus) (Україна)

1

Айрапетян Т.,

Эпоян С.,

Душкин С.

Теоретические основы активирования растворов коагулянта сульфата алюминия при подготовке питьевой воды

Motrol. Commission of motorization andеnergeticsin agriculture: Polish Academy of sciences. – Lublin-Rzeszow, 2014.– Vol. 16. – № 6.

11-18

2

Айрапетян Т.,

Эпоян С.,

Сухоруков Д.

Теоретические и экспериментальные исследования отстойника с пористой перегородкой

Motrol. Commission of motorization andеnergeticsin agriculture: Polish Academy of sciences. – Lublin-Rzeszow, 2014.– Vol. 16. – № 6.

133-140

3

Нікулін С.Ю.,

Оніщенко Н.Г.,

Епштейн С.І.

Дослідження та розроблення математичної моделі очищення нафтомістких стічних вод залізниці

Збірник наукових праць Української національної академії залізничного транспорту, 2014. - Вип. 143

Публікація у виданні віднесеної до науко метричних баз даних «Копернікус»

С.32-43.

 

List of research papers published and prepared for publication in 2014 in the foreign editions

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер /випуск/, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

Душкин С.С., Благодарная Г.И.

Влияние озонирования воды на процессы образования хлорорганических соединений

Материалы междун. науч.-практ. конф. «Современные проблемы водного хозяйства, инженерно-коммуникационных систем и экология», ААСУ, г. Баку, 14 - 15 апреля 2014 г.

С. 209-212.

2

Айрапетян Т.,

Эпоян С.,

Душкин С.

Теоретические основы активирования растворов коагулянта сульфата алюминия при подготовке питьевой воды

Motrol. Commission of motorization andеnergeticsin agriculture: Polish Academy of sciences. – Lublin-Rzeszow, 2014.– Vol. 16. – № 6.

11-18

3

Айрапетян Т.,

Эпоян С.,

Сухоруков Д.

Теоретические и экспериментальные исследования отстойника с пористой перегородкой

Motrol. Commission of motorization andеnergeticsin agriculture: Polish Academy of sciences. – Lublin-Rzeszow, 2014.– Vol. 16. – № 6.

133-140

4

Булгакова О.В.

Проблемы микробиологических загрязнений систем водоснабжения

Материалы междун. науч.-практ. конф. «Современные проблемы водного хозяйства, инженерно-коммуникационных систем и экология», ААСУ, г. Баку, 14 - 15 апреля 2014 г.

С. 257-259

5

Булгакова О.В.

Реконструкция горизонтального отстойника

«Экология и рациональное природопользование агропромышленных регионов»: II Международная молодежная научн. конф., Белгород, 01-03 октября 2014г. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2014.

С. 20-23

6

Дегтяр М.В.

Мониторинг состояния грунтовых вод объектов размещения отходов

Материалы междун. науч.-практ. конф. «Современные проблемы водного хозяйства, инженерно-коммуникационных систем и экология», ААСУ, г. Баку, 14 - 15 апреля 2014 г.

С. 206-209

7

Дегтяр М.В.

Баромембранные процессы при очистке фильтрата полигонов ТБО

«Экология и рациональное природопользование агропромышленных регионов»: II Международная молодежная научн. конф., Белгород, 01-03 октября 2014г. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2014.

С. 75-79

8

Е. Sorokina,

I. Zaiseva,

S. Komykhov,

Т. Panayotova,

О. Murayeva

Optimization of Ion-Exchange Desalination of Water: Theoretical Study of The influence of The ligand Structure on The energy of Complexation

The Strategies of Modern Science Development: Proceedings of the VII International  scientific–practical conference. North Charleston, SC, USA, 14-15 October 2014. –  North Charleston: CreateSpace,2014.

P. 35-39.

9

Сорокина Е.Б.

Реагентное кондиционирование осадков сточных вод при механическом обезвоживании

Развитие науки и образования в современном мире: Сб. научн. трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 сентября 2014 г. – М.: «АР-Консалт», 2014 г.

С. 26-28.

10

Чуб И.Н.

Применение промышленных контроллеров для создания АСУТП водоотведения

«Экология и рациональное природопользование агропромышленных регионов»: II Международная молодежная научн.

конф., Белгород, 01-03 октября 2014г. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2014.

11

Шевченко Т.А.

Влияние нитчатого вспухания активного ила на биологическую очистку сточных вод с применением мембран

«Экология и рациональное природопользование агропромышленных регионов»: II Международная молодежная научн. конф., Белгород, 01-03 октября 2014г. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2014.

С. 352–356

12

Ткачев В.А.,

Смилка Е.П.

Нестеренко С.В.

Ингибиторная защита теплообменного оборудования оборотных циклов водоснабжения коксохимического производства

Материалы междун. науч.-практ. конф. «Современные проблемы водного хозяйства, инженерно-коммуникационных систем и экология», ААСУ, г. Баку, 14 - 15 апреля 2014 г.

С. 411-415

13

Ткачев В.А.,

Смилка Е.П.

Нестеренко С.В.

Стабилизационная обработка воды в оборотных системах коксохимического производства при использовании фенольных сточных вод

Сборник докладов Междунар. конференции «Водоснабжение и водоотведение населенных мест». – Москва: Экватек-2014, 2014.

С. 180-188

14

Смилка Е.П.

Ингибиторная защита оборудования водооборотной системы коксохимического производства

«Экология и рациональное природопользование агропромышленных регионов»: II Международная молодежная научн. конф., Белгород, 01-03 октября 2014г. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2014.

С.204-206.

15

Никулин С. Е.,

Прокопенко А.В.

Определение интенсивности отложений при неэквивалентных концентрациях щелочности

Материалы междун. науч.-практ. конф. «Современные проблемы водного хозяйства, инженерно-коммуникационных систем и экология», ААСУ, г. Баку, 14 - 15 апреля 2014 г.

С. 415-417

16

Яковенко Н.М., Колонтаевский Ю.П.,

Колесник Н.Ю.,

Беляева В.М.

Влияние электромагнитных колебаний на карбонатные отложения

Материалы междун. науч.-практ. конф. «Современные проблемы водного хозяйства, инженерно-коммуникационных систем и экология», ААСУ, г. Баку, 14 - 15 апреля 2014 г.

С. 236-240

Статті, підготовлені до друку

1

Дегтярь М.В.

Анализ методов очистки сточных вод полигонов твердых бытовых отходов

Журнал«Вода Magazine» – Вып. №… – М., 2014 г.

В печати

2

Шевченко Т.А.

Нитчатое вспухание активного ила и его влияние на процесс биологической очистки сточных вод

Журнал«Вода Magazine» – Вып. №… – М., 2014 г.

В печати

3

Ткачев В.А.,

Смилка Е.П.

Нестеренко С.В.

Ингибиторная защита оборудования оборотных циклов водоснабжения при использовании очищенных фенольных сточных вод коксохимических предприятий

Журнал«Вода Magazine» – Вып. №… – М., 2014 г.

В печати

 

 


f  i  yt 2  tm ok

News

We have 2165 guests and no members online